Civil.ge-ს შესახებ
Eng | ქარ | Рус
ბოლო განახლება: 11:10 - 28 აპრ.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
დსთ-ს 1996 წლის 19 იანვრის გადაწყვეტილება აფხაზეთზე
/ 8 მარ.'08 / 12:48

და­­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის წევრი სა­ხელ­­წი­ფო­­ბის მე­თა­ურ­თა საბ­­ჭოს გადაწ­­ვე­ტი­ლე­ბა აფ­ხა­ზეთში (საქართველო) კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ 

    

და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სა­ხელ­­წი­ფო­თა მე­თა­­რე­ბის საბ­ჭომ,


აც­ხა­დებს რა, რომ მთლი­­ნად მხარს უჭერს გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­­სა და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ძა­ლის­­მე­ვას, რომ­ლის მი­ზა­ნია კონ­­ლიქ­ტის ყოვ­ლის­მომ­­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­­რი­გე­ბის მიღ­წე­ვა,


აღ­ნიშ­ნავს, რომ მხა­რე­­ბი აფ­ხა­ზეთ­ში (სა­ქარ­­ვე­ლო) კონ­­ლიქ­ტის ზო­ნა­ში მშვი­დო­ბის მხარ­დამ­ჭე­რი კო­ლექ­ტი­­რი ძა­ლე­ბის და გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­ხედ­რო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა ხელ­შეწ­ყო­ბით მთლი­­ნად იცა­ვენ 1994 წლის 14 მა­­სის შე­თან­­მე­ბას ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ,


გა­მოთ­­ვამს, ამა­ვე დროს, ღრმა შეშ­ფო­თე­ბას კონ­­ლიქ­ტის შე­დე­გად წარ­მო­შო­ბი­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­­წეს­რი­გებ­ლო­ბის გა­მო,


იმოწ­მებს 1995 წლის 10 თე­ბერ­­ლის (ალ­მა-ათა) და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მშვი­დო­ბი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის შე­სა­ხებ მე­მო­რან­დუ­მის დე­ბუ­ლე­ბებს და სა­ხელ­­წი­ფო­თა მე­თა­­რე­ბის საბ­ჭოს 1995 წლის 26 მა­­სის გან­­ხა­დე­ბას (მინ­­კი),


ადას­ტუ­რებს აღ­ნიშ­ნუ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე თა­ვი­ანთ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს მხა­რი არ და­­ჭი­რონ სე­პა­რა­ტის­ტულ რე­ჟი­მებს, არ და­ამ­ყა­რონ მათ­თან პო­ლი­ტი­კუ­რი, ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სხვა სა­ხის ურ­თი­ერ­თო­ბა, არ გა­­წი­ონ მათ ეკო­ნო­მი­კუ­რი, ფი­ნან­სუ­რი, სამ­ხედ­რო და სხვა დახ­მა­რე­ბა,


აღ­ნიშ­ნავს ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ სა­ჭი­როა მი­­ღონ აფ­ხაზ­თა მხა­რე­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის ღო­ნის­ძი­­ბა­თა კომ­­ლექ­სი,


მოქ­მე­დებს რა გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წეს­დე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად,


გა­დაწ­­ვი­ტა:


1. დაგ­მოს აფ­ხაზ­თა მხა­რის დეს­­რუქ­ცი­­ლი პო­ზი­ცია, რო­მე­ლიც ხელს უშ­ლის კონ­­ლიქ­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­დაწ­­ვე­ტის შე­სა­ხებ ურ­თი­ერ­­მი­სა­ღებ მო­რი­გე­ბა­თა მიღ­წე­ვას, ლტოლ­ვილ­თა და ად­გილ­ნაც­ვალ პირ­თა უსაფ­­­ხო და ღირ­სე­ულ დაბ­რუ­ნე­ბას მათ მუდ­მივ საც­ხოვ­რე­ბელ ად­გი­ლებ­ში.


2. თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სა­ხელ­­წი­ფო­თა მე­თა­­რე­ბის საბ­ჭო მხა­რე­­ბი­სა­გან მო­­ლის, რომ უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში მი­აღ­წე­ვენ არ­სე­ბით შე­დე­გებს მო­ლა­პა­რა­კე­ბა­ზე რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის შუ­­მავ­ლო­ბით, გან­სა­კუთ­რე­ბით იმა­ში, რაც ეხე­ბა ლტოლ­ვილ­თა და ად­გილ­ნაც­ვალ პირ­თა პო­ლი­ტი­კურ სა­კით­ხებ­სა და პრობ­ლე­მებს.


3. და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი აღ­­ვე­თენ კონ­­ლიქ­ტის ზო­ნა­ში მა­თი მო­ქა­ლა­ქე­­ბის ან მა­თი ტე­რი­ტო­რი­­დან, ან­და მა­თი დრო­შით ხო­მალ­დე­ბი­სა თუ თვით­­­­რი­ნა­ვე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით შე­­­რა­ღე­ბის, ყვე­ლა სა­ხე­­ბის შე­სა­ბა­მი­სი ტექ­ნი­კი­სა და სა­თა­და­რი­გო ნა­წი­ლე­ბის, სა­­მა­რი მა­სა­ლე­ბის, სამ­ხედ­რო სატ­რან­­პორ­ტო სა­შუ­­ლე­ბე­ბი­სა და მოწ­ყო­ბი­ლო­ბის გა­ყიდ­­ვას ან მი­წო­დე­ბას.


4. თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი აკ­­ძა­ლა­ვენ:


). აფ­ხა­ზე­თის მხა­რი­სათ­ვის თა­ვი­სი იუ­რი­დი­­ლი და ფი­ზი­კუ­რი პი­რე­ბის მი­ერ ან თა­ვი­სი ტე­რი­ტო­რი­­დან ნე­ბის­მი­­რი ტექ­ნი­კუ­რი კონ­სულ­ტა­ცი­­ბის, დახ­მა­რე­ბი­სა თუ მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­წე­ვას კად­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბის დარ­­ში და მე-3 პუნ­­­ში ჩა­მოთ­­ლი­ლი სხვა სა­კით­ხე­ბის შე­სა­ხებ;


). აფ­ხაზ­თა მხა­რის ხე­ლი­სუ­ფალ­თა კონ­­როლს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­­ზე მუდ­მი­ვად მცხოვ­რებ პირ­თა ჩარ­­ვას და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­თა შე­­­რა­ღე­ბულ ძა­ლებ­ში სამ­სა­ხუ­რი­სათ­ვის.


5. თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­­ლე­ბენ ღო­ნის­ძი­­ბებს, რომ:


). არ და­უშ­ვან თა­ვი­ანთ მო­ქა­ლა­ქე­თა და­ქი­რა­ვე­ბა და მა­თი გაგ­ზავ­ნა კონ­­ლიქ­ტის ზო­ნა­ში იქ მოქ­მედ ნე­ბის­მი­ერ შე­­­რა­ღე­ბულ ფორ­მი­რე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­­ბი­სათ­ვის;


). და­აბ­რუ­ნონ და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­თა მო­ქა­ლა­ქე­ნი, რომ­ლე­ბიც ამ­ჟა­მად აფ­ხა­ზე­თის შე­­­რა­ღე­ბულ ფორ­მი­რე­ბებ­ში მსა­ხუ­რო­ბენ;


). გა­იწ­ვე­ვენ აფ­ხაზ­თა მხა­რის ხე­ლი­სუ­ფალ­თა კონ­­როლს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­­ზე მყოფ ყვე­ლა თა­ვი­ანთ თა­ნამ­დე­ბო­ბის პირს, წარ­მო­მად­გე­ნელს ან მო­ქა­ლა­ქეს, რომ­ლე­ბიც ამ ხე­ლი­სუ­ფალთ დახ­მა­რე­ბას უწე­ვენ სამ­ხედ­რო სა­კით­ხებ­ში.


6. ადას­ტუ­რე­ბენ რა, რომ აფ­ხა­ზე­თი არის სა­ქარ­­ვე­ლოს გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი, თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი სა­ქარ­­ვე­ლოს მთავ­რო­ბას­თან შე­­თან­­მებ­ლად:


). არ გა­ნა­ხორ­ცი­­ლე­ბენ სა­ვაჭ­რო-ეკო­ნო­მი­კურ, ფი­ნან­სურ, სატ­რან­­პორ­ტო, სხვა ოპე­რა­ცი­ებს აფ­ხაზ­თა მხა­რის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან;


). არ და­ამ­ყა­რე­ბენ ოფი­ცი­­ლურ კონ­ტაქ­ტებს აფ­ხა­ზე­თის ტე­რი­ტო­რი­­ზე არ­სე­ბუ­ლი სტრუქ­ტუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან ან თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებ­თან, აგ­რეთ­ვე, მათ მი­ერ შექ­­ნი­ლი შე­­­რა­ღე­ბუ­ლი ფორ­მი­რე­ბე­ბის წევ­რებ­თან.


7. და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი არ და­უშ­ვე­ბენ თა­ვი­ანთ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე აფ­ხაზ­თა მხა­რის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბებს, აგ­რეთ­ვე პი­რებს, რომ­ლე­ბიც ოფი­ცი­­ლუ­რად წარ­მო­ად­გე­ნენ ამ ხე­ლი­სუფ­ლებს.


8. ხელ­­­­ვა­ნე­ლო­ბენ რა მის­­რა­ფე­ბით მიღ­წე­­ლი იყოს აფ­ხა­ზეთ­ში, სა­ქარ­­ვე­ლო, კონ­­ლიქ­ტის სრულ­მას­­ტა­ბი­­ნი მო­წეს­რი­გე­ბა, და, უწი­ნა­რეს ყოვ­ლი­სა, და­­ყოვ­ნებ­ლივ, უთუ­ოდ და ღირ­სე­­ლად დაბ­რუნ­დეს ყვე­ლა ლტოლ­ვი­ლი და ად­გილ­ნაც­ვა­ლი პი­რი მათ მუდ­მივ საც­ხოვ­რე­ბელ ად­გი­ლებ­ში, და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბი გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის უშიშ­რო­­ბის საბ­ჭოს მო­­წო­დე­ბენ, მხა­რი და­­ჭი­რონ თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­თა მი­ერ მი­ღე­ბულ აფ­ხაზ­თა მხა­რის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბის ზო­მებს და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ყვე­ლა წევრ სა­ხელ­­წი­ფოს ურ­ჩი­ოს შე­­ერ­­დეს ამ ზო­მებს.


ეს გა­დაწ­­ვე­ტი­ლე­ბა ძა­ლა­ში შე­დის მი­სი ხელ­მო­წე­რის დღი­დან.


შესრულებულია ქალაქ მოსკოვში, 1996 წლის 19 იანვარს, ერთ ეგზემპლარად რუსულ ენაზე. დე­და­ნი ეგზემპლარი ინახება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის აღმასრულებელ სამ­დივ­ნო­ში, რომელიც წინამდებარე გადაწყვეტილების ხელმომწერ ყოველ სახელმწიფოს გაუგზავნის დამოწ­მე­ბულ ასლს.

ხელ
­მო­წე­რი­ლია და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის წევ­რი სა­ხელ­­წი­ფო­­ბის­თა­­რე­ბის მი­ერ.

გადაწყვეტილებისათვის
ხელი არ მოუწერია ბელარუსიის რესპუბლიკას, თურქმენეთს.

 

უახლესი ამბები
28 აპრ.'18 11:10
ვანის და ხონის საარჩევნო ოლქში შუალედური საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს
ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩევნებში ხუთი პარტიის და ერთი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელები მონაწილეობენ.
27 აპრ.'18 18:49
ქართველი პოლიტიკოსები ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში დაბრუნებას აფასებენ
ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების თავმჯდომარედ პარტიის ყრილობაზე აირჩევენ, რომელიც უახლოეს პერიოდში შედგება.
27 აპრ.'18 18:09
აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე საქართველოს ესტუმრება
ვეს მიტჩელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება და ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოვა სიტყვით.
26 აპრ.'18 19:07
სტოლტენბერგი: საქართველო ნატოს ‘ძალიან ახლო’ პარტნიორია
ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ქვეყნის პროგრესს აღიარებს.
26 აპრ.'18 16:47
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდება
პრემიერ კვირიკაშვილის თქმით, ივანიშვილს შესწევს ძალა გააძლიეროს პოლიტიკური პარტია და მას „ახალი დინამიკა“ შესძინოს.
25 აპრ.'18 18:33
ხაჯიმბამ მთავრობის ახალი ხელმძღვანელი დანიშნა
გენადი გაგულიას ორჯერ ეკავა ოკუპირებული რეგიონის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.
25 აპრ.'18 15:17
საქართველოს რეიტინგი პრესის თავისუფლების ინდექსში გაუმჯობესდა
საქართველოს პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნების გარდა, არცერთი ქვეყანა არ უსწრებს.
25 აპრ.'18 14:18
გახარია ლიტვაში საგარეო და შინაგან საქმეთა მინისტრებს შეხვდა
საქართველოს და ლიტვის ოფიციალურმა პირებმა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმზე და სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობაზე ისაუბრეს.
24 აპრ.'18 17:29
განსხვავებული რეაქციები საქართველოში სომხეთის პროტესტზე
მმართველი პარტიის დეპუტატმა განაცხადა გუშინ, რომ „მთავარია მშვიდი ვითარება და სტაბილურობა ჩვენს სამეზობლოში“.
24 აპრ.'18 12:42
ცხინვალის ლიდერი იალტის ფორუმს დაესწრო და სირიის, იტალიის და სერბეთის დელეგაციებს შეხვდა
ანატოლი ბიბილოვმა 19-21 აპრილს იალტის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.

სივილ ჯორჯიას შესახებ
Civil.Ge © 2001-2022, ახალი ამბები საქართველოდან
რეგისტრაციის ადგილი: დოლიძის ქ. 2, IV სართული.
13