Civil.ge-ს შესახებ
Eng | ქარ | Рус
ბოლო განახლება: 11:10 - 28 აპრ.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
ცეც­ხ­ლის შეწ­ყ­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შესა­ხებ მოსკოვის 1994 წლის შეთანხმება
/ 13 მაი.'08 / 12:26

შე­თან­­მე­ბა ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შესა­ხებ


1994
წლის 4 აპ­რილს მოს­კოვ­ში ხელ­მო­წე­რილ ქარ­თულ-აფ­ხაზ­თა კონ­­ლიქ­ტის პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­რი­გე­ბის ღო­ნის­ძი­­ბა­თა შე­სა­ხებ გან­­ხა­დე­ბა­ში მხა­რე­ებ­მა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა იკის­რეს ზუს­ტად და­იც­ვან აღ­ნიშ­ნუ­ლი თა­რი­ღი­დან ცეც­­ლის ოფი­ცი­­ლუ­რი შეწ­­ვე­ტა, აგ­რეთ­ვე, კვლავ და­­დას­ტუ­რეს თა­ვი­ან­თი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა უა­რი თქვან ძა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა­სა თუ ერ­­მა­ნე­თის წი­ნა­აღ­­დეგ მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბის მუ­ქა­რა­ზე, რაც მათ იკის­რეს 1994 წლის 13 იან­­რის კო­მუ­ნი­კე­თი. ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ძა­ლა­ში რჩე­ბა. ეს შე­თან­­მე­ბა ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტი­სა და ძალ­თა და­შო­რი­შო­რე­ბის შე­სა­ხებ ოფი­ცი­­ლუ­რად გა­ნამ­­კი­ცებს ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას.

1. მხა­რე­­ბი გა­ნუხ­რე­ლად და­­ცა­ვენ ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტას ხმე­ლეთ­ზე, ზღვა­სა და სა­ჰა­­რო სივ­­ცე­ში და თავს შე­­კა­ვე­ბენ ერ­­მა­ნე­თის წი­ნა­აღ­­დეგ ყვე­ლა სამ­ხედ­რო მოქ­მე­დე­ბი­სა­გან.

2. მხა­რე­თა შე­­­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის და­შო­რი­შო­რე­ბა მოხ­დე­ბა შემ­დე­გი პრინ­ცი­პე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად:


1) B
და D ხა­ზებს შო­რის რა­­­ნი დარ­თულ რუ­კა­ზე იქ­ნე­ბა უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნა. ამ ზო­ნა­ში არ უნ­­და იყოს შე­­­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი და მძი­მე საბ­­ძო­ლო ტექ­ნი­კა. A და B და D და E ხა­ზებს შო­რის ტე­რი­ტო­რია იქ­ნე­ბა შეზ­ღუ­დუ­ლი შე­­­რა­ღე­ბის ზო­ნა. მას­ში არ უნ­და იყოს მძი­მე საბ­­ძო­ლო ტექ­ნი­კა. უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნა­სა და შე­­­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნა­ში მოქ­მე­დე­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო ხე­ლი­სუ­ფალ­ნი. ამ მიზ­ნით აქ გა­მო­ყე­ნე­ბულ პო­ლი­ცი­ას (მი­ლი­ცი­ას) შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს პი­რა­დი ია­რა­ღი.

მძი­მე საბ­­ძო­ლო ტექ­ნი­კა­ში შე­დის:

_ ყვე­ლა სა­არ­ტი­ლე­რიო ქვე­მე­ხი და 80 მი­ლი­მეტ­­ზე მე­ტი კა­ლიბ­რის ნაღ­­სატ­ყორ­­ნე­ბი;

_ ყვე­ლა ტან­კი;

_ ყვე­ლა ჯავ­შან­­რან­­პორ­ტი­­რი.


2)
და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი და ამ შე­თან­­მე­ბის ოქ­მის შე­სა­ბა­მი­სად დამ­­კი­ცე­ბუ­ლი სამ­ხედ­რო მეთ­ვალ­ყუ­რე­ნი გან­ლაგ­დე­ბი­ან უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნა­ში, რა­თა თვა­ლი გა­­დევ­ნონ ამ შე­თან­­მე­ბის დაც­ვას.


3)
უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნი­დან და შე­­­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნი­დან გა­მოყ­ვა­ნი­ლი მძი­მე საბ­­ძო­ლო ტექ­ნი­კა მო­თავ­­დე­ბა მო­ნიშ­ნულ რა­­­ნებ­ში, რომ­ლებ­საც გან­საზ­­­რა­ვენ მხა­რე­­ბი და და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­ხედ­რო დამ­­ვირ­ვე­ბელ­თა მეთ­ვალ­ყუ­რე­­ბას.


4)
და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა და გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა კონ­­რო­ლით, მხა­რე­თა წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბის მო­ნა­წი­ლე­­ბით კო­დო­რის ხე­­ბი­დან მოხ­დე­ბა სა­ქარ­­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კის ჯა­რე­ბის გა­დაყ­ვა­ნა მა­თი დის­­კა­ცი­ის ად­გი­ლებ­ში აფ­ხა­ზე­თის ფარ­­ლებს გა­რეთ.

იმავ­­რო­­ლად კო­დო­რის ხე­­ბა­ში გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა რე­გუ­ლა­რუ­ლი პატ­რუ­ლი­რე­ბა.

5) და­იშ­ლე­ბა და გაყ­ვა­ნილ იქ­ნე­ბა ყვე­ლა მო­ხა­ლი­სე ფორ­მი­რე­ბა, რომ­ლე­ბიც შედ­გე­ბა აფ­ხა­ზე­თის ფარ­­ლებს გა­რე­დან შე­მო­სუ­ლი პი­რე­ბი­სა­გან.

6) სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის ნა­წი­ლე­ბი­სა და ქვე­გა­ნა­ყო­ფე­ბის, აგ­რეთ­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა გა­და­ად­გი­ლე­ბა უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნის გა­რეთ შე­სა­ბა­მის ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე შე­თან­­მე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მხა­რე­ებ­თან.

7) გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­ხედ­რო დამ­­ვირ­ვებ­ლე­ბის მეთ­ვალ­ყუ­რე­­ბის ქვეშ იქ­ნე­ბა აგ­რეთ­ვე სა­ნა­პი­რო წყლე­ბი და სა­ჰა­­რო სივ­­ცე A და D პუნ­­ტებს შო­რის.

8) სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლებ­ზე თავ­დას­­მის ან უშუ­­ლო სამ­ხედ­რო მუ­ქა­რის შემ­­­ვე­ვა­ში ისი­ნი იღე­ბენ უსაფ­­­ხო­­ბი­სა და თავ­დაც­ვის შე­სა­ბა­მის ზო­მებს.

3. პირ­ველ ეტაპ­ზე სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის გან­ლა­გე­ბის გეგ­მა­სა და და­შო­რი­შო­რე­ბის ზუს­ტი ხა­ზე­ბის აღ­ნიშ­­ნას შე­­მუ­შა­ვებს სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის სარ­­ლო­ბა მხა­რე­თა მო­ნა­წი­ლე­­ბით. ყვე­ლა­ფე­რი ეს უნ­და გა­დაწ­­დეს ლტოლ­ვილ­თა და იძუ­ლე­ბი­თი გა­და­ად­გი­ლე­ბულ­თა დაბ­რუ­ნე­ბის გან­­­ძო­ბის, ეტა­პობ­რი­ვი სრულ­მას­­ტა­ბი­­ნი მო­წეს­რი­გე­ბის და შე­თან­­მე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად სა­მუ­შაო ჯგუფ­ში, რო­მე­ლიც მუ­შა­­ბას და­იწ­ყებს ამ მიზ­ნით მოს­კოვ­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­თან­­მე­ბის ხელ­მო­წე­რის მო­მენ­ტი­დან ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ისი­ნი ამ ამო­ცა­ნას შე­ას­რუ­ლე­ბენ ხუ­თი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. და­შო­რი­შო­რე­ბა და­იწ­ყე­ბა ასე­ვე მომ­დევ­ნო ხუ­თი დღის შემ­დეგ, რო­ცა სა­მუ­შაო ჯგუ­ფი შე­ას­რუ­ლებს თა­ვის ამო­ცა­ნებს. და­შო­რი­შო­რე­ბის პრო­ცე­სი დამ­თავ­­დე­ბა მი­სი დაწ­ყე­ბის მო­მენ­ტი­დან არა­უგ­ვი­­ნეს ათი დღის შემ­დეგ.

4. უსაფ­­­ხო­­ბის ზო­ნი­სა და შე­­­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნის რუ­კას შე­­ცავს და­ნარ­თი A.

ოქ­მი.

 

ოქ­მი, რო­მე­ლიც და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლებს ეხე­ბა, აც­ხა­დებს შემ­დეგს:

 

მხა­რე­­ბი თან­­­დე­ბი­ან იმას რომ:

 

და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის ფუნ­­ცი­­ბი ის იქ­ნე­ბა, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ძა­ლის­­მე­ვა მო­ახ­მა­როს ცეც­­ლის შეწ­­ვე­ტის დაც­ვა­სა და მი­სი გა­ნუხ­რე­ლი შეს­რუ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას. გარ­და ამი­სა, მათ­მა ყოფ­ნამ ხე­ლი უნ­და შე­უწ­ყოს ლტოლ­ვილ­თა და იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ­თა უსაფ­­­ხო დაბ­რუ­ნე­ბას, უწი­ნა­რეს ყოვ­ლი­სა, გა­ლის რა­­ონ­ში. მეთ­ვალ­ყუ­რე­­ბას გა­­წე­ვენ შე­თან­­მე­ბი­სა და დარ­თუ­ლი ოქ­მის გან­ხორ­ცი­­ლე­ბას უსაფ­­­ხო­­ბის და შე­­­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნებ­ში. თა­ვი­სი მი­სი­ის შეს­რუ­ლე­ბის დროს ისი­ნი და­­ცა­ვენ ად­გი­ლობ­რივ კა­ნო­ნებს და დად­გე­ნი­ლე­ბებს და არ შე­უქ­­ნი­ან დაბ­­კო­ლე­ბებს ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­მო­ქა­ლა­ქო ად­მი­ნის­­რა­ცი­ის საქ­მი­­ნო­ბას. ისი­ნი უსაფ­­­ხო­­ბი­სა და შე­­­რა­ღე­ბის შეზ­ღუდ­ვის ზო­ნებ­ში ისარ­გებ­ლე­ბენ თა­ვი­სუ­ფა­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბის, კავ­ში­რე­ბი­სა და სხვა შე­ღა­ვა­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის უფ­ლე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ჭი­როა მა­თი მი­სი­ის შე­სას­რუ­ლებ­ლად.

და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბი იმოქ­მე­დე­ბენ დრო­­ბი­თი გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი სარ­­ლო­ბი­სა და სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის სარ­­ლის მე­თა­­რო­ბით.

5. სრულ­მას­­ტა­ბი­­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­წეს­რი­გე­ბის პრო­ცე­სი გაგ­­ძელ­დე­ბა.

6. მხა­რე­­ბი გა­ერ­თი­­ნე­ბუ­ლი ერე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის უშიშ­რო­­ბის საბ­ჭოს სთხო­ვენ გა­­ფარ­თო­ოს გა­­როს სამ­ხედ­რო მეთ­ვალ­ყუ­რე­თა მან­და­ტი, რა­თა იგი ით­ვა­ლის­წი­ნებ­დეს აღ­ნიშ­ნულ მოქმედებაში მათ მო­ნა­წი­ლე­­ბას.

7. მხა­რე­­ბი და­მო­­კი­დე­ბელ სა­ხელ­­წი­ფო­თა თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ნა­წი­ლე სა­ხელ­­წი­ფო­­ბის მე­თა­ურ­თა საბ­ჭოს 1994 წლის 15 აპ­რი­ლის გან­­ხა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე სთხო­ვენ საბ­ჭოს მი­­ღოს გა­დაწ­­ვე­ტი­ლე­ბა ქარ­თულ-აფ­ხა­ზუ­რი კონ­­ლიქ­ტის ზო­ნა­ში კო­ლექ­ტი­­რი სამ­­ვი­დო­ბო ძა­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ.

სა­ქარ­­ვე­ლოს მხა­რის სა­ხე­ლით ჯ. იოსელია­ნი.    აფ­ხაზ­თა მხა­რის სა­ხე­ლით ს. ჯინ­ჯო­ლია.

მოს­კო­ვი, 1994 წლის 14 მა­­სი.

 

უახლესი ამბები
28 აპრ.'18 11:10
ვანის და ხონის საარჩევნო ოლქში შუალედური საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს
ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში არჩევნებში ხუთი პარტიის და ერთი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელები მონაწილეობენ.
27 აპრ.'18 18:49
ქართველი პოლიტიკოსები ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში დაბრუნებას აფასებენ
ბიძინა ივანიშვილს ქართული ოცნების თავმჯდომარედ პარტიის ყრილობაზე აირჩევენ, რომელიც უახლოეს პერიოდში შედგება.
27 აპრ.'18 18:09
აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე საქართველოს ესტუმრება
ვეს მიტჩელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება და ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოვა სიტყვით.
26 აპრ.'18 19:07
სტოლტენბერგი: საქართველო ნატოს ‘ძალიან ახლო’ პარტნიორია
ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ქვეყნის პროგრესს აღიარებს.
26 აპრ.'18 16:47
ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარე გახდება
პრემიერ კვირიკაშვილის თქმით, ივანიშვილს შესწევს ძალა გააძლიეროს პოლიტიკური პარტია და მას „ახალი დინამიკა“ შესძინოს.
25 აპრ.'18 18:33
ხაჯიმბამ მთავრობის ახალი ხელმძღვანელი დანიშნა
გენადი გაგულიას ორჯერ ეკავა ოკუპირებული რეგიონის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.

სივილ ჯორჯიას შესახებ
Civil.Ge © 2001-2018, ახალი ამბები საქართველოდან
რეგისტრაციის ადგილი: დოლიძის ქ. 2, IV სართული.
58