ÖÈÊ: Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé â Ãðóçèè ñîñòàâëÿåò 3 429 748 ÷åëîâåê
Civil Georgia, Tbilisi / 10 Jun.'14 / 16:58

Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ (ÖÈÊ) Ãðóçèè 9 èþíÿ îïóáëèêîâàëà äàííûå, ñîãëàñíî êîòîðûì, óòî÷íåííîå êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé â ñòðàíå ê çàïëàíèðîâàííûì íà 15 èþíÿ âûáîðàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 3 429 748 ÷åëîâåê.

Ýòè äàííûå, â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè, ñîñòàâèëè íà 61 357 ÷åëîâåê ìåíüøå òîãî ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûé áûë îïóáëèêîâàí ÖÈÊîì ïåðâîíà÷àëüíî 19 àïðåëÿ.

Îáùåå êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé ê ïðîøëîãîäíèì ïðåçèäåíòñêèì âûáîðàì ñîñòàâëÿëî 3 537 719 ÷åëîâåê, à ê ïàðëàìåíòñêèì âûáîðàì 2012 ãîäà - 3 613 851.

Äàííûå ÖÈÊ òàêæå ñîäåðæàò è êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé âî âñåõ 73 èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ, èç êîòîðûõ êðóïíåéøèì ÿâëÿåòñÿ Êóòàèñè, ãäå êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé ñîñòàâëÿåò 153 537; äàëåå èäóò Ñàìãîðñêèé è Ãëäàíñêèé îêðóãà Òáèëèñè ñ 132 697 è 132 358 èçáèðàòåëÿìè, ñîîòâåòñòâåííî; à ñàìûìè ìàëûìè îêðóãàìè ÿâëÿþòñÿ Êàçáåãè 5 242 è Ëåíòåõè 5 916 èçáèðàòåëÿìè.

Íèæå ïðèâåäåíî êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé ïî ðåãèîíàì è îêðóãàì:

Òáèëèñè – 918 667

Ãëäàíè - 132 697
Ñàìãîðè - 132 358
Íàäçàëàäåâè – 125 880
Ñàáóðòàëî – 117 880
Èñàíè – 104 543
Âàêå – 93 014
Äèäóáå – 65 226
×óãóðåòè – 56 118
Ìòàöìèíäà – 50 106
Êðöàíèñè – 41 118

Ðåãèîí Èìåðåòè – 548 240

Êóòàèñè – 153 537
Çåñòàôîíè – 56 108
Öõàëòóáî – 52 087
Ñàìòðåäèà – 47 321
×èàòóðà – 44 542
Ñà÷õåðå – 44 018
Òåðäæîëà – 34 567
Âàíè – 26 284
Õîíè – 23 484
Òêèáóëè – 23 184
Áàãäàòè – 22 924
Õàðàãàóëè – 20 184

Ðåãèîí Êâåìî Êàðòëè – 391 902

Ðóñòàâè – 104 456
Ìàðíåóëè – 96 000
Ãàðäàáàíè - 73,878
Áîëíèñè – 56 163
Öàëêà – 22 301
Äìàíèñè – 20 997
Òåòðèöêàðî – 20 793

Ñàìåãðåëî - Çåìî Ñâàíåòè – 346 335

Çóãäèäè – 120 028
Ñåíàêè – 40 932
Ïîòè – 40 656
Ìàðòâèëè – 33 640
Öàëåíäæèõà – 30 383
Õîáè – 28 482
×õîðîöêó – 22 509
Àáàøà – 21 463
Ìåñòèà – 8 242

Ðåãèîí Êàõåòè – 307 800

Òåëàâè – 55 912
Ãóðäæààíè – 54 147
Ñàãàðåäæî – 45 533
Ëàãîäåõè – 39 013
Ñèãíàãè – 30 949
Àõìåòà – 30 429
Êâàðåëè – 29 195
Äåäîïëèñöêàðî – 22 622

Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà Àäæàðèÿ – 301 589

Áàòóìè – 132 277
Êîáóëåòè – 67 912
Õóëî – 23 915
Õåëâà÷àóðè – 46 719
Êåäà – 15 679
Øóàõåâè – 15 087

Ðåãèîí Øèäà Êàðòëè - 237,658

Ãîðè – 109 517
Õàøóðè – 49 382
Êàñïè – 39 868
Êàðåëè – 37 163

Ðåãèîí Ñàìöõå - Äæàâàõåòè – 145 260

Àõàëêàëàêè – 38 016
Àõàëöèõå – 34 467
Áîðäæîìè - 26681
Íèíîöìèíäà – 20 960
Àäèãåíè – 15 426
Àñïèíäçà – 9 710

Ðåãèîí Ãóðèÿ – 112 092

Îçóðãåòè – 63 552
Ëàí÷õóòè – 29 889
×îõàòàóðè – 18 651

Ðåãèîí Ìöõåòà-Ìòèàíåòè – 86 391

Ìöõåòà – 44 199
Òèàíåòè – 10 893
Äóøåòè – 26 057
Êàçáåãè – 5 242

Ðåãèîí Ðà÷à-Ëå÷õóìè – 35 542

Àìáðîëàóðè – 11 717
Öàãåðè – 11 425
Îíè – 6 484
Ëåíòåõè – 5 916

Civil.Ge © 2001-2013